top of page

35 windturbines en 914 hectare zonneparken

Het rapport ‘De toekomst van zon en wind in Meierijstad’ is een onderwerp dat veel aandacht trok. Er waren tijdens de commissievergadering vijf insprekers en de commissie sprak ongeveer 3,5 uur over dit onderwerp. De insprekers hadden allen hun bezwaren tegen het rapport. Lijst Blanco heeft ook meerdere bedenkingen bij het huidige voorstel.


De gemeente Meierijstad heeft als doelstelling om in 2050 per saldo CO2 neutraal te zijn. Dit betekent dat alle energie die we in Meierijstad verbruiken ook zelf moeten opwekken. De gehele raad heeft hier unaniem mee ingestemd. Dit gaat grote gevolgen hebben voor onze leefomgeving en met name voor het buitengebied van Meierijstad. Met het huidige beleid en de huidige technieken zouden we namelijk 35 windturbines en 914 hectare aan zonneparken moeten realiseren. Dat betekent dat op ongeveer 10% van onze landbouwgrond zonnepanelen komen te liggen zoals werd aangegeven door Gerard van Zutphen, voorzitter van de ZLTO. Vanuit ruimtelijk oogpunt is het beter om de opgave van de energietransitie ook op landelijke schaal te benaderen. Waar leveren zon en wind het meeste op? Wat zijn vanuit integraal en ruimtelijk perspectief bezien de beste locaties? Dit wordt ook aangegeven door het College van Rijksadviseurs.


Het College van Rijksadviseurs schrijven in hun rapport het volgende: Gemeenten, regio’s en provincies proberen allemaal op eigen wijze ruimte te geven aan de energietransitie binnen hun eigen domein. Als we uitzoomen naar de schaal van Nederland zien we dat de optelsom van deze goede bedoelingen niet automatisch leidt tot het halen van de gestelde ambities voor de productie van duurzame energie en er ook niet automatisch een optimale, ruimtelijke kwaliteit bereikt wordt. Doordat overheden maar beperkt samenwerken en er weinig ruimtelijke sturing plaatsvindt, dreigt Nederland overspoeld te raken met een confetti van windmolenparken en zonnevelden. Dit wordt versterkt doordat vrijwel alle overheden, waaronder bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, vaak streven naar energieneutraliteit binnen project- of eigendomsgrenzen. Deze ontwikkeling baart ons grote zorgen. Door de focus op het eigen grondgebied en een vrij eenzijdige focus op de productie van elektriciteit, in combinatie met het gebrek aan een weloverwogen ruimtelijke visie, is het onvermijdelijk dat de energietransitie een negatieve impact op het landschap zal hebben. Dit zal leiden tot een toename van maatschappelijke weerstand, wat de duurzame energiedoelen van het akkoord van Parijs en het regeerakkoord in gevaar brengt.Lijst Blanco vindt dat we om de enorme CO2 reductie te bewerkstelligen geen enkele CO2 vrije bron mogen uitsluiten. ‘We moeten per energiebron goed kijken wat de nadelen zijn en welke nadelen we onder welke voorwaarden accepteren. Dat is in essentie ook waar het in het rapport over gaat, want er zitten vele nadelen aan windturbines en zonneparken. De vraag die we ons moeten stellen is welke nadelen we onder welke voorwaarden accepteren’, zei raadslid Luc van den Tillaart tijdens de commissievergadering.’ Zonneparken op landbouw- en natuurgrond zouden we volgens het College van Rijksadviseurs moeten verbieden. Een zonnepark dat wordt aangelegd op grasland zorgt voor een afname van de biodiversiteit, CO2 en stikstofbindend vermogen, verstoring waterhuishouding etc. Ook is het lastig te rijmen met de visie van het kabinet op de kringlooplandbouw en meer grondgebonden landbouw. Bovendien miste Lijst Blanco een integrale afweging over hoe we ons buitengebied vitaal kunnen houden.


Tijdens de aankomende raadsvergadering zullen er meerdere amendementen worden ingediend door verschillende partijen. Er lijkt een meerderheid van de partijen tegen het onderzoeken van windturbines in het natuurgebied Wijboschbroek. Dat zou goed nieuws zijn voor de inwoners uit Wijbosch die de afgelopen weken ruim 1000 handtekeningen ophaalden met hun petitie ‘Handen af van Wijboschbroek’. Lijst Blanco vindt het niet wenselijk om hier windturbines te plaatsen. Als we voor windenergie op land kiezen moeten we voor grootschalige clusters kiezen en niet voor het confettimodel. We gaan nu namelijk als gemeente relatief kleine projecten onderzoeken die wel een grote ruimtelijke impact hebben. Ook wil Lijst Blanco net als een aantal andere partijen meer grip houden op initiatieven van zonneparken. We willen niet dat de gemeenteraad buiten spel wordt gezet doordat een verklaring van geen bedenkingen niet meer nodig is.

bottom of page