top of page

Adviesrapport Eindhoven Airport gepresenteerd; 30% minder geluidshinder in 2030

Pieter van Geel presenteerde vorige week zijn adviesrapport aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. Afgelopen woensdag werd over dit adviesrapport 'Opnieuw verbonden' een bijeenkomst georganiseerd waar ook Lijst Blanco aanwezig was. De kern van het advies is om in 2030 de geluidshinder met 30% te reduceren.

Afgelopen februari diende Lijst Blanco samen met TEAM Meierijstad, SP en D66 een motie in over de toekomst van Eindhoven Airport. We wilde dat het College een aantal overwegingen vanuit Meierijstad aan verkenner Pieter van Geel zou meegeven. Deze motie haalde het uiteindelijk niet, maar veel van wat in de motie was opgenomen ligt in lijn met het adviesrapport. Zo moet er wat ons betreft meer gefocust worden op kwalitatieve groei in plaats van kwantitatieve groei, de ontwikkelingen mogen geen verslechtering van leefklimaat bewerkstelligen en moeten vliegtuigen in de toekomst schoner en stiller zijn.


De speerpunten van het advies zijn actief sturen op minder geluidsbelasting, structureel bijdragen aan de klimaatdoelstellingen, actief sturen op verbetering van de luchtkwaliteit, meerwaarde bieden voor de regio en vertrouwen vanuit de omgeving. Eindhoven Airport is de laatste jaren fors gegroeid en in de toekomst wordt de groei beperkt tot 2,5% per jaar. Ook mag er niet meer na 23.00 uur worden gevlogen en wordt er voorgesteld om één overlegstructuur te ontwikkelen waarin wordt geadviseerd over relevante operationele zaken en voorgenomen aanpassingen van beleid.


Er wordt gewerkt aan een zienswijze die aan alle gemeenteraden wordt voorgelegd, zodat alle raden kunnen reageren op het advies. De bedoeling is dat er één gezamenlijke reactie wordt gestuurd naar de minister vanuit de regio. Eind juni komt er een voorstel in de gemeenteraad van Meierijstad.bottom of page