top of page

Agrifood Capital verdient ernstige heroverweging

Regio Noordoost-Brabant, AgrifFood Capital en Noordoost Brabant Werkt zijn allemaal samenwerkingsverbanden binnen onze regio van 17 gemeenten, 2 waterschappen met meer dan 650.000 inwoners. Het voorstel is dat we onze samenwerking binnen onze regio voortzetten voor de periode 2021-2020. Hieronder lees je wat fractievoorzitter Thijs van Zutphen hierover had te zeggen tijdens de commissievergadering.


In de regio wil men samenwerken, maar omdat geen sprake is van een provincie met haar uitgekiende systeem van checks en balances, gaat dat anders, via een convenant met samenwerkingsafspraken. Daarin zijn er portefeuillehoudersoverleggen, is er een dagelijks bestuur, een bestuurlijke coördinatiegroep, een secretarissenteam, een contactpersonenoverleg, een ambtelijke portefeuillehoudersoverleg, het regiobureau en een regiomanager. En dat allemaal namens de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, zij zijn immers uiteindelijk het hoogste orgaan. De gemeenteraad is meengenomen via een klankbordgroep. Daarin kan men meedenken, wat adviseren over de verbinding tussen het samenwerkingsverband en de gemeente en kan men bewaken dat ze op tijd worden geïnformeerd. Ze mogen ook altijd een zienswijze indienen, maar aangezien het dagelijks bestuur en de portefeuillehouders met meerderheid beslissen is zoiets niet bijzonder krachtig. Daarnaast is er het budgetrecht: de knaken. Vier euro per inwoner. Dat lijkt mee te vallen. Maar daarmee zijn we er dan ook nog niet, want er is inzet van ambtelijk personeel. De conclusie van Lijst Blanco is dat het samenwerkingsverband democratisch gemankeerd is en de positie van de gemeenteraad is niet sterk. Dat houdt in dat we als raad terughoudend moeten zijn met de rol die we geven aan zo’n samenwerkingsverband en dat deze helder afgebakend moet zijn.


Wat betreft Regio Noord Oost-Brabant: het wil zich gaan bezighouden met een vitale leefomgeving, duurzame bereikbaarheid, aantrekkelijk vestigingsklimaat, behoud van talent en een sterk verhaal . Over het laatste is Lijst Blanco het met Hart eens dat het wel kan verdwijnen. Duurzame bereikbaarheid daarentegen is een voorbeeld van een thema dat wél geschikt is voor deze samenwerking. Voldoende concreet en een sterke regionale component: de wegen lopen immers door elkaars gemeenten. Wat betreft de andere drie zijn wij nog niet overtuigd van de noodzaak van een regionale samenwerking. Neem studenten aan de TU Eindhoven afkomstig uit onze gemeente. De kans is zeer groot dat zij daar werk aangeboden krijgen: hoe gaat een talentenstrategie in samenwerking met Cuijk en Grave er dan beter voor zorgen dat zij hier blijven dan een Meierijstadse visie?


Vervolgens AgriFood-Capital: het wil inzetten op transitie naar een duurzame landbouw, tegengaan van verspilling, ontwikkeling van nieuwe voedselconcepten, en dat via samenwerking met ondernemers en kennisinstellingen. Wij kunnen ons nauwelijks aan de indruk onttrekken dat die zaken ook zullen plaatsvinden zonder Agrifood Capital. AFC wil immers aansluiten bij bestaande zaken zoals het arbeidsprogramma van Noordoost-Brabant werkt, OndernemersLift+, de Bossche Investeringsmaatschappij (BIM) en de reeds bestaande starterscentra in onze regio.Verder stelt het dagelijks bestuur van RNOB dat zij, in plaats van AFC, de lobby richting andere overheden (o.a. Provincie en Rijk) en derden (o.a. bedrijven en onderwijsinstellingen) voor het samenwerkingsverband als geheel, verzorgt. Hoe nuttig is AFC dan nog?


Bovendien is er Noordoost-Brabant werkt: ook hier denken wij dat de samenwerking tot het uitvoeren van de wettelijke taken beperkt kan blijven, in de vorm van het Regionale werkbedrijf. De andere genoemde programmalijnen en opgaven zien wij meer als taken geschikt voor het niveau van de gemeenten.


Tot slot: voer regionaal opgelegde taken uit, houdt RNOB verder beperkt tot bereikbaarheid en AgriFood-capital verdient ernstige heroverweging.

bottom of page