top of page

Algemene beschouwing

Tijdens de laatste digitale raadsvergadering voor het recess zijn er algemene beschouwingen gehouden. Fractievoorzitter Thijs van Zutphen was afwezig en daarom heeft raadslid Luc van den Tillaart dit jaar de algemene beschouwingen gedaan. Vanwege de coronacrisis ging het dit keer niet over de kadernota, maar over een kaderbrief. Hieronder lees je het betoog:


Door de coronacrisis leven we in bijzondere en onzekere tijden. Normaal bespreken we rond deze tijd van het jaar de kadernota en gaan we uitgebreid in op de voornemens van het College voor volgend jaar, als opmaat voor de begroting. Dit jaar moeten we het vanwege de corona-crisis doen met een kaderbrief, waarin nog geen inhoudelijke keuzes zijn gemaakt. Deze zullen bij de begroting wel nog moeten worden gemaakt, want de kaderbrief laat een tekort van 2,5 miljoen zien op de begroting voor het jaar 2021. Landelijke ontwikkelingen van bijvoorbeeld het gemeentefonds kunnen grote gevolgen hebben voor de keuzes die we als gemeente moeten maken voor 2021 en de jaren daarna.

De jaarrekening laat, in tegenstelling tot de 2e Berap van 2019, een positief resultaat zien. Ook zijn alle financiële kengetallen ten opzichte van de begroting verbeterd. Wat vooral positief is, is dat de financiële situatie van de gemeente enorm is verbeterd, als je de jaarrekening van 2017 vergelijkt met die van 2019. Daar hecht Lijst Blanco ook waarde aan, dat we onze financiële situatie op orde hebben. De accountant heeft echter wel aangegeven dat het eigen vermogen afneemt en dat daardoor het weerstandsvermogen in de toekomst onder druk kan komen staan. Daar moet het College wel aandacht voor hebben bij het maken van de nieuwe begroting. De accountant heeft een goedkeurende verklaring gegeven en heeft een aantal aanbevelingen gedaan en wij gaan ervanuit dat het College met deze aanbevelingen aan de gang zal gaan.

Op financieel gebied staat de gemeente er dus steeds beter voor sinds het begin van Meierijstad. Dat is positief, maar zoals al eerder gezegd hebben we een voorlopig tekort van 2,5 miljoen euro wat volgens het College niet ongewoon is in deze fase van de voorbereiding van de programmabegroting. Er is ook nog geen integrale afweging gemaakt en wij zijn daarom erg benieuwd welke keuzes het College zal gaan maken. In de bijlage kaderbrief staat dat het College hier rekening houdt met een extra hogere opbrengst van 2% OZB vanaf 2021 bovenop de jaarlijkse indexering. Mijn vraag is of het College haar best gaat doen om via ombuigingskeuzes/ bezuinigingsvoorstellen haar best gaat doen om zo scherp mogelijke keuzes te maken en deze extra 2% OZB verhoging te voorkomen bovenop de 2% indexering? Wij zouden namelijk graag zien dat het College ook een mogelijke keuzes geeft waardoor we niet voor deze extra 2% OZB-verhoging te hoeven kiezen en er dus scherpere keuzes worden gemaakt. Zoals al vaker aangegeven is het Lijst Blanco namelijk geen voorstander van het extra verhogen van de OZB, maar wij hechten ook belang aan een gezonde financiële positie van de gemeente. Wij begrijpen dat de coronacrisis veel financiële onzekerheden met zich meebrengt en zien daarom graag een duidelijke integrale afweging bij de begroting. Graag hierop een reactie van het College.

Dan over de coronacrisis. Het heeft een grote impact gehad op de samenleving en vooral Meierijstad is hard geraakt. Lijst Blanco heeft veel bewondering voor alle hartverwarmende initiatieven die in onze gemeente zijn gestart. Laten we dat samen ook doorzetten naar de toekomst. Ook de gemeente heeft hard gewerkt om bijvoorbeeld alle TOZO-aanvragen zo snel mogelijk te behandelen. Complimenten daarvoor! Om zo goed mogelijk uit deze crisis te komen op economisch gebied is het belangrijk om als overheid te blijven investeren. Gelukkig hoor je deze geluiden ook veel landelijk terug. Wij zijn voorstander, zoals al vaker aangegeven, van anticyclisch begrotingsbeleid. De gemeente zal met een sluitende meerjarenbegroting moeten komen, maar wij roepen het College op om door te gaan met investeren. Wij zijn daarom blij met het voornemen van het College zoals op pagina 7 van de kaderbrief wordt aangegeven dat juist nu richting en daadkracht wordt gevraagd en dat ze doorgaan met investeren en een financieel sluitende begroting voorleggen. Dat ondersteunen wij van harte.

Ondanks dat er geen inhoudelijke keuzes in de kaderbrief worden gemaakt wil ik nog wel een aantal onderwerpen aansnijden.

Als eerste het woningbouwbeleid. De compensatieregeling en vereveningsreserve gaan er door een amendement dat wij mede hebben gemaakt niet komen. Er moet echter nog wel een mogelijkheid komen om van het criterium 25% sociale woningbouw te kunnen afwijken aangezien onze motie om dit 25%-criterium af te schaffen het niet heeft gehaald. Mijn vraag aan het College is: Komt het College zelf nog met een nieuw voorstel om meer maatwerk te kunnen leveren en dus van de 25% te kunnen afwijken? Verder blijkt uit technische vragen van Lokaal en D66 dat het situationeel grondbeleid nog niet is ingezet ten behoeve van woningbouw. Lijst Blanco zou wel graag zien dat het situationeel grondbeleid wordt ingezet om sociale woningbouw van de grond te krijgen, daarom dienen wij de motie ook mee in met Lokaal Meierijstad en D66. Tijdens de behandeling van het grondbeleid hebben wij dat toen ook aangegeven dat het situationeel grondbeleid helpt om ambities zoals de 25% sociale woningbouw te realiseren en het kan worden gebruikt om echt het heft in eigen handen te nemen. Dat is naar ons inziens ook een taak van de gemeente.

In de jaarrekening is aangeven welke activiteiten zijn gerealiseerd en welke nog onderhanden zijn. Tijdens de vorige algemene beschouwingen heeft Lijst Blanco ook aandacht gevraagd voor onderwijs. Een van de punten die nog niet is gerealiseerd is het verkennen, samen met ondernemers en onderwijs in Meierijstad en omgeving, naar de mogelijkheden om (delen van) bepaalde (beroeps)opleidingen op MBO en Hbo-niveau naar Meierijstad te halen. Nu zou wat ons betreft universitair hier wel aan toegevoegd mogen worden. Uit antwoord op onze technische vraag blijkt dat er een rapportage in het 4e kwartaal naar de raad komt. Wij zijn hier erg benieuwd naar.

Ook wil ik ook nog heel kort ingaan op wat de gemeente allemaal voor startende ondernemers doet. Op antwoord van onze technische vraag blijkt dat de gemeente via meerdere activiteiten en vormen van ondersteuning de startende ondernemers ondersteund. Wordt hier ook nog geld voor vrijgemaakt in de begroting van 2021 is mijn vraag aan het College? Dit zou namelijk worden afgebouwd is in het verleden aangegeven.

bottom of page