top of page

Algemene beschouwing 2020

Tijdens de algemene beschouwing kon fractievoorzitter Thijs van Zutphen niet de gehele algemene beschouwing houden door tijdsnood. Tijdens de algemene beschouwing stonden een aantal onderwerpen voor Lijst Blanco centraal: onderwijs, duurzaamheid, kostenbeheersing en onze amendementen over schrappen bezuiniging groenonderhoud en schrappen extra verhoging van de OZB. Zoals al eerder aangegeven is ons amendement om de OZB verhoging te schrappen voor 2020 aangenomen. Het amendement om de bezuiniging op groenonderhoud te schrappen haalde net geen meerderheid (20 tegen en 15 voor). Hieronder kunt u onze gehele algemene beschouwing 2020 lezen:


Dankuwel voorzitter,


Onderwijs, daar beginnen we mee.

Op dit punt doet het college het goed! Men ziet – en ik citeer – ‘mogelijkheden voor versterking van het onderwijsaanbod vooral bij HBO’s en Universiteiten’ en daarom rondt men ‘in 2020 het onderzoek naar mogelijkheden om HBO en universiteiten aan Meierijstad te verbinden af.

Precies een jaar geleden riepen wij, vanaf deze plek, daartoe op, ‘om te kijken naar de mogelijkheden om bepaalde (beroeps)opleidingen op MBO-, HBO en WO-niveau naar Meierijstad te halen’. Toen kon dat nog niet. Waarom dat nu precies was – er zou iets van een oproep om een fysieke locatie in ons amendement gestaan hebben, terwijl de wethouder nu gaat kijken naar ‘een landingsplek’, en dat is dan geen fysieke locatie, landingsplek – wij weten het niet en het doet er wat ons betreft ook niet meer toe, wij zijn blij met het resultaat en zullen het dan ook claimen richting onze achterban, terwijl de wethouder het nu zal kunnen claimen naar haar achterban, en zo hebben we een win-win situatie en wat is er nu mooier dan dat.


Verder is de oprichting van de stuurgroep /slash/ het coördinatieteam aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt Meierijstad een erg goede zaak en wij verwachten hier veel van. Hoe meer scholieren en studenten in deze gemeente bijvoorbeeld een stage kunnen volgen, hoe groter de kans is dat zij hier blijven wonen en hoe beter de werkgevers hier aan geschikt personeel kunnen komen. Weer zo’n win-win situatie.


Maar om hier te kunnen wonen, is het natuurlijk noodzakelijk dat er woningen zijn. Het feit dat uit een RIB van afgelopen april bleek dat in vele kernen de woningbehoefte in de huidige situatie niet ingevuld gaat worden en dat voor een deel van die kernen zelfs geldt dat er 0 potentiële plannen zijn, is zorgelijk.


Dan ‘het belangrijkste thema van onze tijd’: duurzaamheid.

Duurzaamheid is:

het verminderen van verbruik van energie, mitigatie; het anders opwekken van energie en; het aanpassen aan veranderende omstandigheden, adaptatie


En op het gebied van die mitigatie en adaptatie worden verstandige stappen gezet, bijvoorbeeld door inwoners te stimuleren hun huis te isoleren, of de maatregelen om regenwater niet direct in het riool af te voeren, maar eerst elders op te slaan of af te vangen.

Dan het punt van het anders opwekken van energie.

Voorziet iemand zijn eigen huis van zonnepanelen, of wordt een teeltondersteunende voorziening ermee vol gelegd, dan is dat wat betreft Lijst Blanco geen probleem. Er is immers al een landschappelijk effect door de bebouwing en de toevoeging van panelen daaraan vormt geen onoverkomelijk verschil.

Hetzelfde geldt in geval er windmolenparken op zee worden gelegd: dat is aanvaardbaar.

Maar dat is onvoldoende wanneer je volledig af wilt schakelen van gas en kolen.

In dat geval moet je namelijk alleen al in Meierijstad 35 windmolens gaan bouwen, en maar liefst 914 hectare aan zonnepark aanleggen.


Voorzitter, 35 molens en meer dan 900 hectare zonnepark. Dat is waanzinnig. En wellicht wordt het nog méér, omdat Meierijstad gebrek aan plaatsingsmogelijkheden in andere gemeenten moet opvangen. Bovendien mogen de molens ook niet overal komen staan in verband met radar van de vliegbasis Volkel en Eindhoven Airport, waardoor de druk op de beschikbare locaties enorm wordt.


Wij, als de jeugd, doen dan ook een oproep aan alle anderen in deze raad:

Alsjeblieft, verknal het landschap niet waar wij nog de rest van ons leven tegenaan moeten kijken.


En voorzitter, de landschappelijke problemen zijn niet de enige. Zo zijn slagschaduw en geluidsoverlast vervelende bijkomstigheden van windmolens. Daarbovenop komt dat het rendement van windmolens in onze gemeente lager is, aangezien we in het binnenland liggen, waardoor meer subsidie nodig is om de parken rendabel te maken, wat eveneens onwenselijk is.

Verder moet voor zonneparken de productie van kostbare landbouwgrond worden prijsgegeven, in tijden van toenemende voedselschaarste door een groeiende wereldbevolking. Zowel de Rijksbouwmeester Floris van Alkemade als D66-minister van Binnenlandse Zaken Kasja Ollongren roepen daarom op: de aanleg van zonneparken moet zoveel mogelijk worden beperkt.

Bovendien hebben beide energiebronnen te maken met het feit dat de energielevering niet constant is: het waait niet altijd en ook de zon schijnt niet altijd en de leveringszekerheid lijdt daaronder. Hoe groter de schaal waarop je deze bronnen toepast, hoe groter het meekomende risico.

Ook op dat punt doen wij als jongeren een dringende oproep: zorg ervoor dat ook wij in onze levens de zekerheid hebben van beschikbare energie.

Voorzitter, u begrijpt, wij willen geen molens en zonneparken op land. Wat willen jullie dan wel?


Wij willen zonnepanelen op daken, windmolens op zee en een aanvulling met kernenergie, al dan niet op basis van thorium, biogas, zaken als restwarmte en eventuele andere innovaties. En natuurlijk heeft een gemeente de middelen niet om een kerncentrale te bouwen, dat is een taak van de centrale overheid, maar het enkele feit dat wij die mogelijkheid niet hebben, betekent niet, dat wij dan maar mee moeten gaan in een voor ons ongewenste richting. Nee, daarvoor heb je zaken als ‘lobby’ en hoewel wij een college hebben van nog slechts vijf wethouders, moet er toch nog wel ruimte voor zijn voor een wethouder die richting Den Haag fluistert: ‘zouden jullie kernenergie nog niet eens een keertje overwegen, ook al vindt Jesse Klaver dat niet zo fijn’.

En op dat punt is er goed nieuws! Donderdag wordt een motie van VVD en CDA in de Tweede Kamer in stemming gebracht ‘die de regering verzoekt onderzoek te doen naar de mogelijke rol van kernenergie in de energiemix en daarbij de kosten en voorwaarden van de bouw van nieuwe kerncentrales in andere landen in beeld te brengen.’ (Deze motie is reeds aangenomen door de Tweede Kamer).

Dat wat betreft duurzaamheid.


Ander belangrijk punt: kostenbeheersing

Geld kan je maar één keer uitgeven en de schatkist heeft een bodem. En de bodem voorzitter, die is in het derde jaar dat deze gemeente bestaat, bereikt. Er moet namelijk worden bezuinigd, ‘ombuigingskeuzes’ zijn noodzakelijk. En hoewel dat deels wordt veroorzaakt door effecten buiten de invloed van de gemeente om, zoals een verlaging van het accres en vermindering uit het BTW-compensatiefonds, is de raad en het college er zeker ook zelf debet aan.


Enkele voorbeelden:

- Het uitgeven van een ton per jaar aan citymarketing. En dat is nog niet genoeg, want binnen het citymarketingbudget is geen ruimte meer voor de nieuwe website Made in Meierijstad. Zo origineel ook, die slogan.

- Ander punt: jaarlijks een ton om één elektrische plastic- en drankkartons ophaalwagen te huren. Duurzaam voorzien van stroom uit een gas- of kolencentrale. Zeker wel een ton waard;

- Verder is de politie tegenwoordig verantwoordelijk voor haar eigen huisvesting. In strijd met ons eigen vastgoedbeleid wordt ervoor gekozen die verantwoordelijkheid over te nemen en daarvoor in Veghel met gemeentelijk geld het politiebureau over te kopen;

- Een andere kwestie in strijd met het eigen vastgoedbeleid is het Wenkend Perspectief. Afgelopen cyclus aan bod gekomen en eveneens enorm kostbaar en onnodig;

- Voorzitter, dan toch wel het toppunt, iets wat ook gewoon echt alleen bij een gemeente kan: de fietsbrug bij het Duits Lijntje. Een brug die in 2014 is gebouwd, die gaan we nog geen honderd meter naar het zuiden verplaatsen. Dat ding is nog geen vijf jaar oud, en nu geven we kapitalen uit. Want in de huidige route zit een bocht en die was toen geschikt voor fietsers, maar is nu opeens zo problematisch dat ‘ie er echt uit moet. Dat is toch ongelofelijk;


Voorzitter, waar we heen willen met die voorbeelden is duidelijk: voor Lijst Blanco is het van belang dat gemeenschapsgeld zinnig, zuinig en zorgvuldig besteed wordt, zodat de financiële positie van de gemeente gezond blijft, nu en in de toekomst. En in dat licht is het wellicht goed om na te gaan of wij bij ieder project de hoogste duurzaamheidsniveau’s wensen, of het allemaal all-electric moet enzovoorts.

Want het kan niet zo zijn, voorzitter, dat grootse ambities ertoe leiden dat op kerntaken van de gemeente, zoals het beheer van de openbare ruimte, moet worden beknibbeld of dat belastingverhoging noodzakelijk is, en daarmee kom ik bij het volgende deel: onze amendementen.


Allereerst het amendement over het IBOR/groenonderhoud Een goed beheerde, nette openbare ruimte is van belang voor de leefbaarheid en veiligheid in een wijk. Op 19 december 2018 heeft de raad bij amendement daarom besloten wat het wenst: niveau B als basisniveau. Mocht er vanuit burgerkracht de behoefte zijn, dan kan worden gekozen om een bepaald gebied op te schalen naar A om vervolgens evenredig een ander gebied af te schalen naar niveau C.

Voorzitter, het is evident dat de politieke waarde van zo’n amendement een stuk groter is dan die van een regulier raadsbesluit, en daarom moet de wethouder met een heel goed verhaal komen, wil hij daarvan afwijken.

Dat verhaal kwam er volgens ons niet. Want de wethouder gaf aan dat hij enkel bezuinigingen in samenspraak met de dorps- en wijkraden zou doorvoeren, waardoor het lijkt alsof er nog veel marge op dit punt aanwezig is, maar dat verhoudt zich slecht met de harde bezuiniging die al is ingeboekt en de duidelijke woorden die in de Kadernota staan: het zoeken van een balans TUSSEN B en C niveau, en de nog duidelijkere woorden in de antwoorden op de technische vragen, namelijk:

Bezuinigen op groen betekent in dit geval inboeten op het kwaliteitsniveau. En dat inboeten op kwaliteitsniveau, willen wij niet. Vandaar ons amendement om deze bezuiniging te schrappen.


Dan ons tweede amendement, samen met de VVD, om de verhoging van de OZB voor 2020 te schrappen.

Voorzitter, er sprake van areaaluitbreiding: het aantal woningen in Meierijstad neemt toe waardoor ook de OZB-opbrengst toeneemt. Maar dat is niet genoeg, nee, ook de tarieven moeten zeer waarschijnlijk omhoog, bovenop de jaarlijkse indexering, zo gaf de wethouder duidelijk aan vorige week.

Hierover kunnen wij kort zijn: Lijst Blanco vindt lage lasten voor burgers belangrijk, en een verhoging van de OZB staat daar lijnrecht tegenover.

Het feit dat de btw kort geleden is verhoogd en de energierekening flink is gestegen, maakt deze verhoging extra onwenselijk. En gezien de onzorgvuldige, prijzige beleidskeuzen die we eerder hebben genoemd, vinden wij het ongepast om onze burgers hiervoor te laten opdraaien met een belastingverhoging.

Vandaar dat wij de verhoging willen schrappen.


Voorzitter, we begonnen de beschouwing met een beleidsterrein waarop het college goed bezig is, en we eindigen ook met een positieve noot, want wij zijn blij dat is toegezegd dat voor zowel De Brug in Erp als voor het Wijkgebouw in Schijndel een p.m. post opgenomen wordt.


Verder zijn wij blij met de grote investeringen in mobiliteit en ook de uniformering van verkeersmaatregelen, waar wij toentertijd nog aandacht voor hebben gevraagd, stemt ons zeker positief.


Tot zover.


bottom of page