College ziet volledig af van invoering van de druppel bij milieustraten

Het College had toegezegd dat rond de zomer de evaluatie van het afvalbeleid zou worden gedeeld met de raad en dat is gebeurt. In een raadsinformatiebrief informeert het College de raad over de stand van zaken en afronding van het nieuwe grondstoffenbeleid. Het meest opvallende is dat het College heeft besloten om volledig af te zien van de invoering van de druppel bij de milieustraat.


Per 1 januari zijn de drie milieustraten geharmoniseerd wat betreft uniforme acceptatie, tariefstelling en afrekenmethode. Er wordt ook besloten om een druppel in te voeren als betaalmiddel, maar hier zijn verschillende problemen mee geweest het afgelopen halfjaar. Meerdere inwoners hebben de druppel niet tijdig ontvangen al is dat probleem volgens het College nu opgelost. De SP diende in maart al een motie in om dit jaar het systeem van gebruik van de druppel bij storting op de werf voor dit jaar niet in te voeren. Deze motie werd destijds ontraden door wethouder Van Rooijen (VVD), maar hij zou wel met een evaluatie komen rond de zomer. Tijdens de testperiode van de druppel is nu gebleken dat op de milieustraten enkele technische problemen zijn en dat deze door de gecontracteerde partij niet zijn op te lossen. De ontvangen signalen van de inwoners over de invoering van de druppel en de reactie hierop van de gemeenteraad heeft het College doen besluiten om volledig af te zien van invoering van de druppel bij de milieustraat.


De huidige situatie dat er met PIN wordt betaald bij de milieustraten blijft ongewijzigd. De invoering van de druppel heeft de gemeente € 63.000 gekost. De gemeente wil proberen het bedrag (gedeeltelijk) terug te vorderen. Hopelijk krijgt de gemeente het bedrag terug, want er zijn al tekorten in de begroting wat betreft afval. Bijstelling van de begroting van 2019 is daarom noodzakelijk en de raad zal hierover worden geïnformeerd tijdens de 2e BERAP. Ook heeft dit gevolgen voor het tarief van de afvalstoffenheffing 2020 en hierover zal nog een voorstel worden voorgelegd aan de raad.De eerste resultaten wat betreft het scheidingspercentage zijn positief. Gemeente Meierijstad heeft als doelstelling een scheidingspercentage van 75% = 100 kg restafval per inwoner in het jaar 2020 en in 2025 30 kg restafval per inwoner per jaar. Het eerste kwartaal van 2019 laat een scheidingspercentage van 74% zien wat betekent dat de doelstelling van 2020 al bijna is gehaald. Tijdens de beeldvormende avond van 26 september wordt de raad hier verder of geïnformeerd.