top of page

Een kleine meerderheid van 18 tegen 15 gaat akkoord met rapport over de toekomst van zon en wind in

Het onderwerp ‘De toekomst van zon en wind in Meierijstad’ leefde erg onder de inwoners van Meierijstad. In een korte tijd haalden zowel actiegroep ‘Handen af van Wijboschbroek’ als LijnRecht uit Keldonk meer dan 1000 handtekeningen op in hun verzet tegen windturbines en zonneparken. Bovendien ontving de gemeenteraad nog vele brieven, mails en bezwaarschriften van bezorgde inwoners. Tijdens de raadsvergadering werden er maar liefst 8 amendementen en 3 moties door de verschillende fracties ingediend om wat aan het voorliggende voorstel te veranderen. Uiteindelijk stemden een nipte meerderheid van 18 raadsleden voor het voorstel (CDA, HIER, PvdA en D66) en 15 raadsleden tegen (Lijst Blanco, VVD, Hart, LOKAAL, SP en Gemeentebelang Meierijstad).


Lijst Blanco was tijdens de commissievergadering kritisch op het voorstel over de toekomst van zon en wind in Meierijstad, maar we hebben wel constructief proberen mee te denken om het voorstel minder slecht te maken. Dat is deels gelukt, want door een aantal amendementen blijven we als raad meer aan de knoppen zitten en krijgt het College geen vrijbrief voor de komende 30 jaar. Echter blijft de optie voor windparken in natuurgebieden nog open en krijgen inwoners geen invloed om de energietransitie vorm te geven.


Opvallend was dat de VVD tijdens de raadsvergadering samen met Hart een amendement in diende om wind voorlopig ‘on hold’ te zetten. Dit amendement haalde net geen meerderheid en dat was voor de coalitiepartij de reden om tegen het raadsvoorstel te stemmen. Ook het amendement van de SP om natuurgebieden uit te sluiten voor windparken en zonneparken haalde geen meerderheid, terwijl in de commissie hier nog wel een meerderheid voor leek. Dit komt doordat coalitiepartijen CDA en PvdA het amendement niet steunden, terwijl ze in de commissie nog aangaven natuurgebieden te willen uitsluiten. Nu blijven Wijboschbroek en t’ Lijnt nog steeds zoekgebieden voor windparken.


Het amendement van Lijst Blanco samen ingediend met Hart en de coalitiepartijen om de gemeenteraad meer macht te geven bij zonneparken haalde wel een meerderheid. Er is nu namelijk een verklaring van geen bedenkingen nodig bij zonneparken groter dan 5 hectare. We hadden liever gezien dat het schrappen van de verklaring van geen bedenkingen helemaal van tafel ging, maar dit was het hoogst haalbare. Het amendement dat ervoor zorgt dat zonneparken die geen meerwaarde creëren niet kunnen plaatsvinden haalde ook een meerderheid. We dienden dit amendement samen in met Hart.


Lijst Blanco wilde ook graag dat we als raad meer grip houden op het vervolgtraject. Voor het eerste jaar wordt 50 hectare vrijgegeven voor de realisatie van zonneparken. Hoeveel daarna is afhankelijk van gesprekken tussen het College, de commissie die initiatieven beoordeeld en Enexis. Daarom dienden we een amendement in om als raad te kunnen blijven beslissen hoeveel hectare we vrijgeven. Dit kon niet op een meerderheid rekenen, dus we trokken ons amendement in. We steunden vervolgens het amendement van de coalitie om voor de eerste 2 jaar maximaal 100 hectare vrij te geven. Er werd ook nog een motie aangenomen waardoor we over precies 2 jaar, een maand voor de verkiezingen, het beleid gaan evalueren. Deze eerste twee jaar gelden dus nu als een soort ‘pilot’.
bottom of page