top of page

Er ligt eindelijk een kwaliteitskader voor vrijkomende agrarische bebouwing

Het was een van de eerste onderwerpen die Lijst Blanco ter sprake bracht in de gemeenteraad van Meierijstad: vrijkomende agrarische bebouwing. Lijst Blanco had en heeft namelijk grote zorgen over het aantal vierkante meters leegstaande bebouwing in het buitengebied van Meierijstad. Meierijstad is namelijk nummer 1 in Brabant met aantal verwachte vierkante meters agrarische bebouwing in de komende 10 jaar.


Lijst Blanco is blij dat er nu eindelijk een kwaliteitskader ligt voor vrijkomende agrarische bebouwing. Het is goed om te zien dat het College het probleem ook inziet en dat ze hiermee aan de slag is gegaan met een klankbordgroep. Grote leegstand kan namelijk tot problemen leiden in de persoonlijke levenssfeer, maar kan ook leiden tot verloedering van het buitengebied en toenemende kans op criminaliteit.


De leegstand kan behalve problemen ook kansen bieden om ons buitengebied leefbaar en vitaal te houden. Raadslid Luc van den Tillaart gaf aan dat voor een vitaal buitengebied het voor Blanco van belang is dat agrariërs de ruimte krijgen om te ondernemen. Verder moet de gemeente stoppende agrariërs de ruimte geven om een nieuwe business case op te starten zonder onnodige belemmeringen. Ten slotte vindt Lijst Blanco het belangrijk dat er ruimte voor de natuur is en mogelijkheden om te recreëren in het buitengebied.


Inhoudelijk was Lijst Blanco positief over het kwaliteitskader voor vrijkomende agrarische bebouwing. Voor de kwalitatieve beoordeling van nieuwe initatieven worden drie hoofdprincipes gehanteerd: de omgeving is leidend, een kwaliteitsimpuls is vereist en afstemming is nodig. Deze drie principes zijn volgens Lijst Blanco goed uitgewerkt. Nieuwe ontwikkelingen mogen geen belemmeringen opleveren voor omliggende agrarische bedrijven en voor de doorontwikkeling van agrarische bedrijven. Verder moeten we geen onnodige belemmeringen opleggen voor nieuwe ontwikkelingen. Dit betekent overigens niet dat we alle functies in het buitengebied moeten toestaan. Zo mogen er bijvoorbeeld geen bedrijven die een industriële uitstraling hebben zich vestigen in het buitengebied.


De zorgen van Lijst Blanco gingen over een kaartje dat is toegevoegd aan het stuk waarin het buitengebied wordt opgedeeld in verschillende gebieden. De wethouder gaf echter aan dat de status van het kaartje een indicatie was en dat er ook agrarische ontwikkelingen kunnen plaatsvinden in ‘gemengde gebieden’. Ook hadden meerdere partijen zorgen over de capaciteit van de ambtelijke organisatie en nieuwe manier van werken die nodig is. De focus van de gemeente ligt namelijk niet meer op het toetsen van een initiatief, maar op het mogelijk maken en faciliteren. We gaan werken vanuit het principe 'Ja, mits...'. Lijst Blanco hoopt dat dit kwaliteitskader voor stoppende agrariërs duidelijkheid biedt voor herontwikkeling van leegstaande bebouwing en dat door dit stuk juist meer positieve ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.


Besluitvorming over het kwaliteitskader voor vrijkomende agrarische bebouwing vindt plaats tijdens de aankomende raadsvergadering van 19 maart.bottom of page