top of page

Geen strengere geurnormen in Meierijstad!

In de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering van 2 december werden de plannen van het college om de geurnormen in Meierijstad te verhogen, besproken. Wij zijn hiertegen, en in de commissie legden we uit waarom:


In de Wet geurhinder en veehouderij heeft de landelijke overheid gemeenten in een concentratiegebied, waaronder Meierijstad, de mogelijkheid gegeven om geurnormen vast te stellen binnen een bandbreedte. Die bandbreedte is binnen de bebouwde kom 0.1 tot 14 odeurunits en buiten de bebouwde kom 3 tot maar liefst 35 odeurunits.

De wetgever heeft zelf een standaardregeling meegegeven: een maximum van 3 binnen de bebouwde kom en 14 daarbuiten. Dat is de regeling die we nu hebben en die klinkt ook best redelijk, gezien het feit dat een bovengrens van 35 mogelijk wordt geacht.

Daarom de vraag aan de wethouder: heeft de landelijke wetgever nou echt zo’n onredelijke standaardregeling vastgesteld dat deze strenger moet?

Dan het volgende:

De veehouderijsector gaat de komende tijd al krimpen: er is een verbod op nieuwvestigingen terwijl van de stoppersregeling in deze gemeente veel gebruik gemaakt wordt.

Daarnaast komen er ook strengere eisen aan wat betreft stalinrichting. In Brabant moet men daar zelfs al in 2024 aan voldoen, terwijl in andere provincies er vier jaar meer wordt geboden om aan te passen.

De sector wordt dus al kleiner en de stallen worden al schoner. Waarom moet daar dan ook nog een strengere gemeentelijke norm overheen?

Voorzitter, we hebben het hier wel over familiebedrijven die al generaties aan de slag zijn en niet alleen het inkomen, maar ook het levenswerk zijn van vele inwoners van onze gemeente. Dan past toch wel wat proportionaliteit in de regelgeving.

Daarnaast is het op zijn minst vreemd te noemen dat gemeente Meierijstad, dat zich zo voor laat staan op Food en Agri, zijn concurrentiepositie en vestigingsklimaat op dit gebied moedwillig verslechtert ten op zichte van gemeenten in de regio: Uden, Oss, Boxtel en Gemert-Bakel hebben immers allemaal delen van hun grondgebied aangewezen waar een geurnorm van 14 odeurunits geldt, wat dit college nu wil afschaffen.

Voorzitter, ook is het zeer wel mogelijk dat de voorgestelde wijziging contraproductief is. Met de aanscherping wil het college andere functies dan agrarische mogelijk maken in het buitengebied, maar door deze aanscherping wordt het alleen maar lastiger om bijvoorbeeld een zorgboerderij of kleinschalige horeca mogelijk te maken. Immers, zolang er een bedrijf met een bestaande vergunde hogere uitstoot blijft functioneren, zal iedere ontwikkeling rondom dat bedrijf niet aan de nieuwe geurnorm kunnen voldoen en dus bijna onmogelijk worden.

Om af te ronden:

De veehouderijsector gaat al krimpen, stallen moeten al schoner worden, met de voorgestelde wijziging verslechtert onze concurrentiepositie en hij is mogelijk contraproductief. Voorzitter u begrijpt, wij gaan hier niet in mee.

bottom of page