top of page

Gemeente laat kans liggen om de zorgen van de buurtbewoners omtrent Bunderse Hoek weg te nemen

De bestemmingsplanwijziging voor de realisatie van het woningbouwproject Bunderse Hoek zal voor een derde maal aan de gemeente raad voorgelegd worden in de raadsvergadering van 27 juni. Al twee keer eerder werd door de gemeente raad van de voormalige gemeente Veghel de bestemmingsplanwijziging aangenomen. De belanghebbende hebben hiertegen twee keer beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling heeft het beroep twee keer gegrond verklaard en de gemeente opgedragen het bestemmingsplan aan te passen op de gegrond verklaarde bestreden beroepsgronden.


In de uitspraak van de Afdeling in augustus 2017 heeft de Afdeling geoordeeld dat de Raad zich terecht op het standpunt stelt dat de te realiseren 97 woningen in de actuele regionale behoefte voorzien. Echter heeft de Afdeling het bestemmingsplan vernietigd, omdat de Raad niet heeft beschreven in hoeverre verwezenlijking van de in het plan voorziene 97 woningen mogelijk is op één of meer locaties binnen bestaand stedelijk gebied.


Nu het College het bestemmingsplan heeft aangepast op de door de Afdeling vernietigde grond en heeft geactualiseerd op basis van de huidige beleidsregels, legt zij het bestemmingsplan, dat inhoudelijk niet verandert is, opnieuw voor aan de gemeenteraad.


Door de gemeente en de projectontwikkelaar is afgelopen dinsdag 11 juni een informatieavond georganiseerd in De Stapperij in Veghel voor belanghebbende en belangstellende. Namens Lijst Blanco was commissielid Kyara van Roessel aanwezig om te luisteren naar wat de gemeente en de projectontwikkelaar te vertellen hadden over het project Bunderse Hoek. Daarbij wilde wij horen wat de grootste bezwaren en zorgen waren van de buurtbewoners. Wat vooral naar voren kwam was dat de buurbewoners erg gefrustreerd waren. Ook maken ze zich zorgen over de hoeveelheid verkeer dat nu extra door de wijk gaat rijden. Deze informatieavond was voor de gemeente de kans om buurtbewoners te informeren en de bezorgde vragen te beantwoorden. De vragen van buurtbewoners aan de vertegenwoordiger van de gemeente en de projectontwikkelaar werden niet of onvolledig beantwoord. Het idee achter de avond was goed, maar wat de buurtbewoners en ook Lijst Blanco betreft heeft de gemeente een kans laten liggen.


Vanavond vergadert de fractie van Lijst Blanco over onder andere dit bestemmingsplan en tijdens de commissievergadering van 20 juni zal het haar standpunt kenbaar maken.bottom of page