top of page

Lijst Blanco is blij dat het College toch inzet op universitaire samenwerking

Donderdag 23 mei stond het beleidskader sociaal domein op de agenda van de commissie Mens en Maatschappij. In dit stuk worden de grote lijnen van iedere activiteit die wordt verricht in het kader van het Sociaal Domein behandeld, en dat zijn er nogal wat. Het is een beleidskader dat diverse beleidsvoornemens koppelt aan de 12 doelstellingen die in de Strategische Visie op het Sociaal Domein zijn geformuleerd. De leefwereld van de inwoners is namelijk ook niet systematisch en zonder samenhang onderverdeeld in beleidsvelden als wonen, welzijn, zorg, onderwijs, inburgering, gezondheid, werk en inkomen.


Lijst Blanco vond net als de andere oppositiepartijen de strategische visie sociaal domein niet concreet genoeg en dat is dit beleidskader zeker wel. Er staan ontzettend veel activiteiten in ter ondersteuning van andere burgers. Wij vinden het een mooie en goed zaak dat veel mensen zich in onze gemeente, inzetten voor een ander, zowel professioneel als vrijwillig. Doordat in dit beleidskader echter ook vele nieuwe handelswijzen zijn opgenomen is het voor de raad belangrijk om te weten wat werkt en wat niet en tegen welke kosten. De kpi’s (prestatiemaatstaf) en dashboard sociaal domein zijn dus erg belangrijk en geven de raad de mogelijkheid om te sturen.

Vanuit verschillende stakeholders is de behoefte kenbaar gemaakt voor een sociale kaart. Een sociale kaart geeft een overzicht van alle van alle hulp en ondersteuning die de gemeente en samenwerkende organisaties kunnen bieden aan de inwoners van de gemeente Meierijstad. Lijst Blanco is hier positief over, want het is lastig om het overzicht te houden en dit is de manier om juist dat overzicht en daarmee ook het bereik van voorzieningen te vergroten. Helaas lazen we nou op dit punt dat het College behoudend is in de verwachtingen. ‘Waarom bent u niet enthousiaster?’, vroeg fractievoorzitter Thijs van Zutphen tijdens de commissievergadering. Wethouder Roozendaal (PvdA) gaf hierop aan dat het grote aantal regelingen het ook voor de gemeente moeilijk maakt om een handzaam overzicht te creëren, en het daarom belangrijk is dat de werkzame ambtenaren op dit vakgebied inwoners de weg te kunnen wijzen.

Verder diende Lijst Blanco vorig jaar een amendement in tijdens de kadernota om het voornemen van het college om te onderzoeken of HBO en MBO-opleidingen naar Meierijstad gehaalde konden worden, uit te breiden naar MBO,HBO en WO-opleidingen. We kregen destijds alleen steun van de SP, maar wat lazen we nu in dit beleidskader? ‘We stimuleren aansluiting van opleidingen en aanbod (MBO/HBO/WO)’ en ‘Startende activiteit’: Onderzoek naar mogelijkheden WO in Meierijstad’. Wij waarderen de omslag van dit standpunt natuurlijk enorm, maar vroegen ons toch af hoe de wethouder tot de conclusie gekomen was dat het inmiddels wel een goede zaak is om WO (wetenschappelijk onderwijs) aan te bieden, terwijl zij vorig jaar ons amendement ontraadde.


Afijn, dat is politiek, zullen we maar zeggen.

Hierop antwoordde wethouder Van der Pas (CDA) dat hetgeen in dit beleidskader bedoeld was, inhield dat er ‘hubs zouden worden opgezet in Meierijstad, mede met universitaire opleidingen, die voor langere tijd aanwezig blijven, maar waarin men dan voor kortere tijd samenwerkt om daarna uit elkaar te gaan’. Of zoiets, wij begrepen het ook niet helemaal. En dat zou dan compleet anders zijn dan de strekking van ons amendement om te onderzoeken of ook WO-opleidingen naar Meierijstad gehaald konden worden. Afijn, dat is politiek, zullen we maar zeggen. We zijn in ieder geval blij dat het college zich gaat inzetten voor universitaire samenwerking binnen onze gemeente, aangezien dat een grote toevoeging zou zijn. En het resultaat, daar gaat het uiteindelijk om!

Komende donderdag staat dit stuk als een hamerstuk in de agenda van de raadsvergadering.

bottom of page