top of page

Lijst Blanco is positief over plan Omnipark de Brug in Erp

Lijst Blanco gaf tijdens de commissievergadering van 3 oktober aan dat het positief staat tegenover het plan Omnipark de Brug in Erp. Ook de rest van de gemeenteraad zal volgende week instemmen met het beschikbaar stellen van het krediet van 150.000 euro voor de verdere uitwerking van de plannen.


In Erp hebben de sportverenigingen TV Hertog Jan, RKVV Erp, De Korfrakkers, en Stichting Beheer Gemeenschapshuizen Erp zich verenigd in de stuurgroep ‘De Brug’. Ze zijn al een aantal jaar bezig met dit project en het is ze uiteindelijk gelukt om het op de politieke agenda te zetten. Nu is het voor de verenigingen van belang dat ze duidelijkheid krijgen zodat ze weten waar ze aan toe zijn.


Stuurgroep ‘De Brug’ is deze samenwerking in het verleden gestart om een antwoord te vinden op een aantal maatschappelijke trends zoals teruglopende aantallen van vrijwilligers, druk op de exploitaties van de verenigingen, bewegingsarmoede van de jeugd en eenzaamheid onder ouderen. Het plan is dus groter dan alleen de realisatie van een nieuw sportpark. Het project gaat over de leefbaarheid van Erp waarbij een ontmoetingsplek wordt gecreëerd voor jong en oud. Dat maakt dit project zo bijzonder volgens Lijst Blanco. Het project is ook om meerdere redenen bijzonder, want we maken het in deze raad niet vaak mee dat een plan zo van onderop wordt geïnitieerd en zo gedragen wordt door de samenleving. Verder is het mooi dat de gemeente, het Waterschap en de stuurgroep ‘De Brug’ tot één voorkeursscenario zijn gekomen dat wordt gedragen door alle partijen.


Schetsontwerp voorkeursscenario

Raadslid Luc van den Tillaart gaf tijdens de commissievergadering aan dat Lijst Blanco het voorkeursscenario dat in dit voorstel naar voren is gekomen zal steunen. Met de realisatie van dit plan kunnen namelijk velen doelen worden behaald zoals klimaatbestendige kern door ruimte te creëren voor de Aa, de verkeersveiligheid wordt verbeterd, aansluiting met het verzorgingshuis en het centrum van Erp, combinatie van kinderopvang en sporten wordt mogelijk, de Aa wordt zichtbaarder, er kan een mooi park worden gerealiseerd worden en de sociale cohesie kan worden versterkt. Naast deze doelen is Lijst Blanco ook blij met de realisatie van een MFA. Wij hebben al vaker aangegeven dat we voorstanders zijn van multifunctionele accommodaties, omdat die het meest efficiënt en duurzaam zijn op de lange termijn.Lijst Blanco ziet bij dit plan nog wel onzekerheden en risico’s voor de toekomst. We gaan een hele grote investering doen van ruim 19 miljoen euro, maar daarmee zijn we er waarschijnlijk nog niet. Raadslid Luc van den Tillaart vroeg aandacht voor een aantal risico’s en wilde weten wat de wethouder precies met het ‘benaderen’ van de huidige exploitatielasten bedoelde. Meerdere partijen hadden hier vragen over en hierover zal komende raadsvergadering een amendement door HART worden ingediend om de huidige exploitatielasten op te nemen in het voorstel. Lijst Blanco is bij de uitwerking van dit plan benieuwd welke optimalisatiemogelijkheden er zijn, zodat de exploitatiekosten voor de verenigingen zo laag mogelijk blijven. De uitwerking van de plannen zal ongeveer 1,5 tot 2 jaar in beslag gaan nemen.

bottom of page