top of page

Lijst Blanco pleit voor een Volksuniversiteit

Tijdens de behandeling van de begroting voor 2021 pleitte Lijst Blanco voor een Volksuniversiteit in Meierijstad. Lees hieronder hoe en waarom we dat deden:


Onder de noemer ‘Ieder talent telt mee’ is ‘Een leven lang ontwikkelen’ een van de speerpunten van de toekomstige sociaaleconomische visie, zo hoorden we vorige week dinsdag tijdens de BVA. Wij zijn het daar volledig mee eens.

Wat past daar nou beter bij dan een Volksuniversiteit, dat een aanvulling vormt op het bestaande maatschappelijke bestel waar iedereen, ongeacht opleidingsniveau, leeftijd, godsdienstige of politieke achtergrond zich kan bijscholen en ontwikkelen.

Dat een Volksuniversiteit een aanvulling zou vormen wordt ook onderschreven door het al bestaande maatschappelijke middenveld, zo hebben Welzijn de Meierij, Ons Welzijn, het Pieter Bruegelhuis en Phoenix Cultuur aangegeven.

Een Volksuniversiteit past daarnaast bij de doelstellingen die Meierijstad voor het Sociaal Domein heeft. Zo’n universiteit is namelijk een extra voorziening die bijdraagt aan de leefbaarheid, creëert participatie in de samenleving door ontmoeting en inwoners krijgen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. Daarnaast hebben de bestedingen uit de bestemmingsreserve sociaal domein in deze begroting in grote lijnen betrekking op onder andere leefbaarheid, inclusie en onderwijs. Onderwijs en een Volksuniversiteit, dat past.

Wanneer je daarnaast in acht neemt dat Meierijstad het initiatief Road2University ondersteunt,[3] een leefbaarheidsbudget kent, en een Nieuwe IdeeënFonds heeft dan kun je niet anders dan concluderen dat het oprichten van een Volksuniversiteit past binnen de doelstellingen van onze gemeente en dat initiatieven hiertoe ondersteund dienen te worden.

Nu weten we allemaal dat in Meierijstad dit initiatief opgepakt is en dat er een projectplan is opgesteld waarin wordt gevraagd om een eenmalig startkrediet van 25.000 euro, welk bedrag overeenkomt met 30 eurocent per inwoner.

Gezien de positieve effecten die een Volksuniversiteit kan hebben voor het behalen van sociaaleconomische doelstellingen, de bijdrage die het kan leveren aan het Sociaal Domein, het feit dat andere maatschappelijke instellingen positief zijn en het feit dat Meierijstad initiatieven als Road2University ondersteunt, denken Lijst Blanco en Lokaal Meierijstad dat de Volksuniversiteit een goede aanvulling zal zijn op het maatschappelijk bestel en dat het startkrediet dient te worden toegekend.


Ondanks dat ons voorstel mede werd ingediend door Lokaal Meierijstad en steun kreeg van de SP en Gemeentebelang, haalde het initiatief het helaas niet...

bottom of page