top of page

Lijst Blanco stemt in met Startnotitie Regionele Energie Strategie

Donderdag 18 april is de Startnotitie Regionale Energie Strategie vastgesteld. Hierin werd vastgelegd hoe de zestien gemeenten in Noordoost-Brabant, samen met de provincie en Enexis, gezamenlijk komen tot uitvoering van klimaatbeleid op het gebied van gebouwde omgeving en elektriciteit.


Dit is wat wij erover te zeggen hadden in de commissie van 11 april:

Dankuwel voorzitter,

Vindt Lijst Blanco het een goed idee om een Regionale Energie Strategie op te stellen middels een concept-bod en een definitief bod? Ja, dat vinden wij, mede gezien het feit dat we weinig keus hebben. Doen we het niet, dan bestaat namelijk het risico dat provincie of het Rijk gaan aanwijzen waar de opwekking van energie moet plaatsvinden. Eerlijk gezegd lijkt ons dit risico niet zo groot, we verwachten niet dat provincie en Rijk tegen de wil van de plaatselijke bevolking en gemeente duurzaamheidsmaatregelen zullen doorduwen, want het veelbesproken ‘draagvlak’ voor de energietransitie zou in zo’n geval nou niet bepaald bereikt worden. Hoe dan ook is het geen slechte zaak om in eerste instantie regionaal de regie te behouden.


Wel willen wij opmerken dat wij het concept en definitieve bod als Meierijstadse politici zullen beoordelen, en dus ook het Meierijstadse belang als hoogste prioriteit zullen zien, niet het regionale.


Dan zullen wij het Meierijstadse belang niet ondergeschikt maken aan het belang van een Regionale EnergieStrategie.

Ter zake van bijvoorbeeld de betaalbaarheid, de mogelijke overprogrammering in onze gemeente, of potentiële landschappelijke achteruitgang van ons grondgebied door zonneweides op onze landbouwgrond, waar ook die grond zelf onder lijdt en voedselproductie wordt beperkt, zoals op onze eerste expertmeeting duidelijk werd - waardoor je naar mening van Lijst Blanco sowieso niet aan zonneweides moet beginnen wanneer daken nog niet vol liggen - of ter zake van de problematiek die windmolens opleveren – onder meer wat betreft landschappelijke inpassing, slagschaduw en geluid - dan zullen wij het Meierijstadse belang niet ondergeschikt maken aan het belang van een Regionale EnergieStrategie. Dit betekent niet dat er geen ruimte is voor solidariteit tussen de gemeenten, want die is er wat ons betreft wel, zolang de gevolgen van die solidariteit redelijk zijn. Dus over commitment gesproken: ja, dat is er, maar niet onvoorwaardelijk.

Vervolgens werden in raadsvergadering van 18 april enkele amendementen en moties omtrent dit onderwerp ingediend:


Amendement GBM:

De heer Verkuijlen haalt een belangrijk punt aan, namelijk de betaalbaarheid VAN en daarmee verbonden het draagvlak VOOR duurzaamheidsmaatregelen. De inhoud van de hoofdstukken die Gemeentebelang toegevoegd wil zien zijn daarom ons inziens zeker niet verkeerd, alleen hoort het niet in dit Startdocument thuis dat het proces beschrijft, maar in het voorlopige – of concept – bod dat we na het reces gaan vaststellen.

We kunnen daarom beter beginnen met het opstellen van dat voorlopige bod dan dat we nu nog tijd gaan besteden aan het herschrijven van dit Startdocument. We steunen het amendement daarom niet.


De motie van Hart voor Schijndel en D66 werd daarentegen al ingetrokken voordat deze überhaupt in de raad aan bod was gekomen.


Uiteindelijk is het voorstel daarom ongeamendeerd unaniem aangenomen.

bottom of page