Onze visie op Meierijstad

Tijdens de Algemene Beschouwingen van 2021 schetsten we onze toekomstvisie voor Meierijstad: een gemeente met verstandig en gedragen duurzaamheidsbeleid, ruimte om te wonen, ruimte om te ondernemen en een financieel gezonde positie. Dat is hoe Lijst Blanco de toekomst van Meierijstad ziet. Hieronder onze bijdrage:


Allereerst, de economie

In Meierijstad dreigt een tekort aan bedrijfsgrond: uit het onderzoek dat in de BVA van 20 mei is gepresenteerd blijkt dat er de komende jaren behoefte is aan 40 tot ruim 60 hectare aan bedrijfsgrond, terwijl er nu slechts 27 beschikbaar is, waarvan 22 reeds is gereserveerd.[1] Het bedrijfsleven loopt hierdoor het risico klem te komen zitten, waardoor nieuwe bedrijven zich niet kunnen vestigen en bestaande bedrijven niet door kunnen groeien. En wanneer dat gebeurt, hebben we daar allemaal last van.

Want, voorzitter, Meierijstad heeft prachtige ambities, maar de betaalbaarheid daarvan komt in het gedrang. Dat zien we al in deze Kadernota, waaruit blijkt dat we in 2022 nog een overschot hebben, maar in de jaren daarna tekorten, oplopend tot afgerond 2.5 miljoen. Gebrek aan financiën zien we ook op het niveau van Nederland: er zijn tekorten in de zorg, onderwijs, rechterlijke macht, politie, openbaar ministerie, defensie; vanuit alle kanten is er een roep om méér geld. Daarnaast zal het bonnetje van de coronacrisis nog betaald dienen te worden. Dat geld moet ergens verdiend worden en dus zullen we met oplossingen moeten komen.

Een daarvan is wat ons betreft het verstandig uitgeven van nieuwe bedrijfsgrond, primair gericht op de ondersteuning van de lokale kleine en middelgrote vraag. De extra bedrijvigheid komt onze lokale economie ten goede, terwijl de verkoopopbrengsten en extra OZB onze eigen begroting zullen ondersteunen. Tegelijkertijd helpt deze extra activiteit de houdbaarheid van de Nederlandse financiën een handje. Graag een reactie van de wethouder: hoe staat het college tegenover de uitgifte van meer bedrijfsgrond?

Tweede thema: wonen.

De problemen op de woningmarkt zijn evident. De oorzaak ook: een te klein aanbod. Willen we de woningnood structureel verbeteren, dan ligt dáár de oplossing. Lijst Blanco is dan ook van mening dat we de ruimte moeten bieden aan hoogbouw om zo in de schaarse beschikbare ruimte zoveel mogelijk mensen de kans te geven een eigen thuis te hebben. Daarnaast zijn we blij dat dit college de stap heeft gezet richting nieuwe woonwijken in Schijndel en Sint-Oedenrode. Een groter aanbod van woningen komt immers de leefbaarheid van de kernen ten goede aangezien het ervoor zorgt dat de aanwas voor bijvoorbeeld scholen, verenigingen en voorzieningen op peil blijft. Verder geldt dat de uitgifte van grond en de extra OZB wederom onze eigen begroting de broodnodige hulp geven.

Dan, voorzitter, gaan we in op de technische keuzen die ons op 17 juni zijn voorgelegd om te komen tot een solide financiële positie:

In algemene zin is Lijst Blanco van mening dat de huidige wijze van ramen vanuit het maximum kan worden aangepast naar een realistische, maar niet overmatig stringente raming. We moeten ons zeker niet te rijk rekenen, maar hoeven ons ook niet te arm voor te doen.

Daarnaast denken wij dat er ruimte is wat betreft een verhoging van de vergoeding voor degeneratiekosten.

Verder zijn we blij dat de applicatie voor het beheer van verhuur van vastgoed eindelijk van de grond komt, zodat de verhuur kan worden geoptimaliseerd en panden met gering maatschappelijk nut kunnen worden afgestoten.

Maar, voorzitter, voor een gezonde financiële positie is het bovenal van belang scherp te zijn op te kosten.

De afgelopen jaren zijn we dat in de ogen van Lijst Blanco onvoldoende geweest, hetgeen nu tot problemen leidt.

We brengen het nog maar eens in herinnering:

· Lijst Blanco stemde tegen de verplaatsing over slechts een paar honderd meter van een in 2014 gebouwde fietsbrug.

· Lijst Blanco was tegen de volstrekt onnodige uitgaven aan citymarketing.

· Lijst Blanco stemde tegen het Wenkend Perspectief.

· Lijst Blanco kwam in het geweer tegen het huren van een elektrische vuilniswagen voor maar liefst 100.000 euro per jaar.

· Lijst Blanco stelde voor de regionale samenwerking beperkt te houden tot regionaal opgelegde taken en bereikbaarheid.

· Recent nog gaven we aan af te willen zien van nog een extra participatieproces inzake de Rooise Kiosk.

· En, voorzitter, Lijst Blanco stemde als enige partij tegen de aankoop van het politiebureau te Veghel, welke aankoop nu blijkt te zijn uitgedraaid op een deceptie.

Wij zullen in de toekomst deze scherpte blijven betrachten, en we hopen daarin natuurlijk zoveel mogelijk partijen aan onze zijde te vinden. Het zal nodig zijn, willen we ons ambitieniveau handhaven.

Een ander groot thema blijft duurzaamheid.

En voorzitter, windmolens, grootschalige zonneparken, van het gas af: mensen moeten het simpelweg niet. Stop daar dan ook mee en pijnig de omwonenden niet met moeizame inspraakavonden, zienswijzen, bezwaarprocedures en alle stress die daarbij komt kijken. Want het is niet zo dat mensen niets willen: voor zonnepanelen op daken en voor isolatie bestaat immers groot draagvlak. Het zijn echter de zeer ingrijpende duurzaamheidsmaatregelen die terecht stuiten op verzet. En kom dan niet aan met het verhaal dat het zonder deze maatregelen te weinig is, want zolang er van een CO2-vrije oplossing waarvoor een meerderheid in de Tweede Kamer bestaat, te weten Kernenergie, geen serieus werk wordt gemaakt, is die boodschap niet geloofwaardig.

Om af te sluiten: ruimte om te wonen, ruimte om te ondernemen, verstandig duurzaamheidsbeleid en een financieel gezonde gemeente. Dat is hoe Lijst Blanco de toekomst van Meierijstad ziet.