top of page

Preventief jeugdbeleid

Bijgewerkt op: 4 feb. 2019

We gunnen alle jongeren in Meierijstad een fijne jeugd. Waar het prettig wonen is, met een goede school, veel speelplaatsen en voldoende aanbod van sport- en culturele verenigingen in de buurt. Er zijn vele professionals en vrijwilligers die zich inzetten voor de jeugd en positieve bijdrage leveren aan het opgroeien van jongeren in onze gemeente


Een groeiend probleem in onze samenleving is de toename van het aantal jongeren dat kampt met een depressie.

Echter hebben niet alle jongeren in onze gemeente een zorgeloos leven en zijn er behoorlijk wat jongeren die op jonge leeftijd al behoorlijk wat voor de kiezen krijgen zoals een vechtscheiding of te maken hebben met geweld. Of kinderen die gepest worden en zich erg eenzaam voelen. Een groeiend probleem in onze samenleving is de toename van het aantal jongeren dat kampt met een depressie. Onderzoek leert ons dat de oorzaken hiervan zeer uiteen lopen. Om dit te voorkomen zijn er goede preventiemaatregelen nodig en voor de jongeren die het nodig hebben moet er goede hulp zijn!

Voor dit jeugdbeleid is er een uitgebreid participatietraject doorlopen en dat is positief volgens Lijst Blanco. De gemeenteraad is al in een vroeg stadium betrokken. Afgelopen mei was er een beeldvormende avond waar de raad veel informatie kreeg en deze avond hebben ook verschillende professionals gesproken. Veel punten die daar naar voren zijn gekomen zien we ook terug in dit preventief jeugdbeleid. Heel belangrijk is dat we een goed preventief beleid hebben, want preventie loont.


Lijst Blanco is tevreden met de speerpunten en de acties die in dit preventief jeugdbeleid aan de orde komen. Zo vinden wij het een goede zaak dat er aandacht is de zogenoemde 85-% groep (jongeren waarmee het nu goed gaat). Het is belangrijk om ook in deze jongeren te investeren zodat zich op termijn geen problemen gaan ontwikkelen. Het preventief trainingsaanbod wordt lokaal georganiseerd en gaat altijd door. Dit is belangrijk om echt zoveel mogelijk jongeren preventief te beschermen. Verder is er ruime aandacht voor pleegzorg, jonge mantelzorgers en jeugdigen met ouders in een vechtscheiding. Veel belangrijke punten zijn dus opgenomen in dit preventieve jeugdbeleid.


Wij zijn ook erg blij met de focus op psychische gezondheid. Depressief gedrag is onder jongeren een toenemend probleem. Tijdens het gezondheidsbeleid heeft Lijst Blanco dit punt ook al uitgebreid naar voren gebracht en we zijn verheugd dat het in dit preventief jeugdbeleid daarom ook een prominente plek krijgt.


Eenzaamheid onder jongeren is een onderkend probleem in onze samenleving.

Nog een heel belangrijk punt is eenzaamheid onder jongeren. Het is echt een onderkend probleem in onze samenleving. Het gaat vaak over eenzame ouderen en dat probleem willen we niet relativeren, maar de eenzaamheid onder jongeren is nog hoger zo bleek uit onderzoek van EenVandaag. In onze gemeente hebben we Join us die zich voor eenzame jongeren inzet en daar zijn we heel erg blij mee. Goed dat deze stichting zich uitbreidt naar Sint-Oedenrode en Schijndel. Maar hoe bereiken we deze eenzame jongeren? Het is vaak een hele drempel om binnen te stappen en vaak kun je aan de buitenkant van een persoon niet zien of die persoon zich eenzaam voelt. De grootste uitdaging volgens Lijst Blanco is dat we de jongeren die we willen helpen ook vinden en dat de jongeren de organisaties krijgen gevonden,


Een onderwerp dat Lijst Blanco miste in dit preventief jeugdbeleid is social media. Dit onderwerp is uitgebreid naar voren gekomen in de beelvormende avond, maar wordt niet genoemd in dit nieuwe beleid.. Social media heeft vele voordelen, maar er kleven ook nadelen aan. Jongeren zouden moeten worden geïnformeerd over de mogelijke gevaren. Er zouden naar onze mening dus lessen over mediawijsheid gegeven moeten worden. Gelukkig gaf de wethouder aan dat dit ook een belangrijk onderwerp is en dat dit door scholen al wordt opgepakt.


In de gemeente Meierijstad is het aantal verwijzingen naar HALT bovengemiddeld. Dit hoeft niet per se negatief te zijn als er actiever wordt doorverwezen. Op dit moment is er een onderzoek bezig naar de oorzaken hiervan. Raadslid Luc van den Tillaart heeft een toezegging van de wethouder gekregen dat de resultaten van dit onderzoek gedeeld zullen worden met de raad.bottom of page