top of page

Gemeente Meierijstad moet verantwoordelijkheid nemen bij de huisvesting van arbeidsmigranten

Bijgewerkt op: 25 mei 2019

Lijst Blanco gaat over twee weken instemmen met de beleidsnotitie voor huisvesting van arbeidsmigranten. Met deze nieuwe notitie worden de regels om arbeidsmigranten te huisvesten versoepeld en is grootschalige huisvesting aan de rand van een bedrijventerrein of in het buitengebied mogelijk. De ambitie is om de komende vijf jaar 2000-2500 extra bedden voor arbeidsmigranten te realiseren. Het gaat hier om zogenoemde shortstay arbeidsmigranten die hier maximaal 78 weken verblijven.


Lijst Blanco vindt de ambitie om 'de ondernemendste gemeente van Europa te worden’ die we tijdens het citymarketingbeleid hebben vastgesteld nogal overdreven. Echter steunen wel de Mijlpalen van Meierijstad waarin staat dat we in Meierijstad nieuwe bedrijven willen aantrekken, ruimte bieden aan bestaande bedrijven en innovatie willen faciliteren binnen het bedrijfsleven. Sommige bedrijven kunnen dit niet zonder arbeidsmigranten. Uit onderzoek blijkt ook dat arbeidsmigranten een belangrijke bijdrage leveren aan onze economie. Raadslid Luc van den Tillaart gaf aan dat we dan als gemeente verantwoordelijkheid moeten nemen en werkgevers en huisvesters handvatten moeten bieden zodat zij voor voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten kunnen zorgen.


Lijst Blanco vind grootschalige huisvesting aan de rand van een bedrijventerrein en in het buitengebied de enige reële optie. Daarbij zien we als bijkomend voordeel dat we vrijkomend agrarische bebouwing en andere leegstaande panden kunnen ombouwen tot huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten. We zijn ook blij dat in de notitie is opgenomen dat we rekening houden met de draagkracht van de kernen, want wij vinden het niet wenselijk als er grootschalige opvanglocaties komen aan de rand van de kleine kernen. We hadden als Lijst Blanco tijdens de commissievergadering ook nog een aantal zorgen geuit.


Daarom zullen we samen een amendement gaan indienen dat het aantal arbeidsmigranten dat mag worden gehuisvest in het buitengebied in relatie moet staat tot het werkaanbod van het bedrijf.

Er is in het beleid geen maximum opgenomen over de grootte van huisvesting op één locatie. Lijst Blanco vindt dat de maximum aantallen in het buitengebied anders zouden moeten liggen dan aan de rand van een bedrijventerrein. Het CDA deelde de zorg dat er geen sprake moet zijn van een nieuw business model met het huisvesten van arbeidsmigranten in het buitengebied. Daarom zullen we samen een amendement gaan indienen dat het aantal arbeidsmigranten dat mag worden gehuisvest in het buitengebied in relatie moet staat tot het werkaanbod van het bedrijf. De wethouder stelde ons verder gerust dat het altijd beheersbaar en toepasbaar moet zijn. Er zal geen locatie zijn waar alle 2500 bedden komen te komen te staan.


Lijst Blanco vreest ook de mogelijke overlast die de grootschalige huisvesting kan veroorzaken voor buurtbewoners. Het is daarom goed dat meerdere betrokken partijen een signalerende functie krijgen, er een contactpersoon komt bij elke locatie en er actief zal worden ingezet op handhaving. Ook zal er vooraf sprake zijn van een omgevingsdialoog bij een nieuwe aanvraag voor huisvesting.


Raadslid Luc van den Tillaart kreeg ook de toezegging van de wethouder dat we zes maanden na de eerste pilot gaan evalueren. Over ongeveer twee maken maakt het College namelijk de locatie bekend waar aan de rand van een bedrijventerrein in Veghel een grootschalige huisvestingslocatie komt voor arbeidsmigranten. Hoe dit allemaal verloopt gaan we zes maanden later evalueren.


Het besluit zal over twee weken worden genomen tijdens de raadsvergadering van 6 juni. Er zijn door meerdere partijen nog moties of amendementen aangekondigd. Het lijkt erop dat een grote meerderheid van de gemeenteraad met de beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten zal gaan instemmen.

bottom of page