Windturbines in Veghel komen er ondanks verzet

In Veghel komen naast de A50 vier grote windturbines. Lijst Blanco stemde samen met de SP, Lokaal Meierijstad en Gemeentebelang Meierijstad tegen dit voorstel. De buurt verzette zich nog hevig tegen het plan. Toch stemde de gemeenteraad van Meierijstad in met de 'verklaring van geen bedenkingen'.


Voor Lijst Blanco is het creëren van draagvlak voor de energietransitie van groot belang. Wij zijn van mening dat het College tekort is geschoten in het creëren van draagvlak bij dit project. Het traject rammelt aan meerdere kanten en is niet fraai geweest. Er wordt gekozen voor snelheid boven zorgvuldigheid, want anders zou de subsidie verlopen. Bij dit voorstel zijn ook erg veel zienswijzen ingediend. Er zijn twee informatiebijeenkomsten zijn geweest en 1-op-1 gesprekken met een aantal bewoners. Uit die gesprekken is gebleken dat deze inwoners graag zouden zien dat de het College een aantal zaken regelt, wanneer de vergunning daadwerkelijk wordt verleend. Dit zal de gemeente doen via een anterieure overeenkomst. Nu wij deze overeenkomst als commissie en raad niet zien, moeten wij daar dan maar op vertrouwen?


In de zienswijze zijn een aantal onderwerpen door meerdere belanghebbende naar voren gebracht. Een van deze onderwerpen betreft het achterwege laten van een MER-procedure. Lijst Blanco heeft al eerder aangegeven dat dit ons bij uitstek een manier lijkt om meer draagvlak te creëren. Wij vinden het dus jammer dat het College hier niet voor heeft gekozen.Ten tweede brengen meerdere belanghebbende naar voren dat zij vrezen voor slagschaduw en geluidsoverlast. Ook GGD’s brengen naar voren dat omwonende geluidshinder ervaren en uit een kennisbericht van het RIVM blijkt dat, hoewel het geluid minder luid is dan andere bronnen, wel sneller als hinderlijk wordt ervaren. Wij hebben hier dan ook onze zorgen bij.


Zoals wij de vorige keer hebben aangegeven vinden wij duurzaamheid een belangrijk thema en vinden wij een goede energiemix van groot belang. Wind- en ook zonne-energie zijn geen constante energiebronnen omdat zij afhankelijk zijn van de weersomstandigheden. Ook landelijk onderschrijven zij deze nadelen en pleiten zij dan ook voor het onderzoeken van de mogelijkheid om kernenergie in de energiemix op te nemen. Wij vinden het niet logisch om windturbines te plaatsen op plekken waar het niet rendabel is. Als Lijst Blanco zijn wij van mening dat windturbines het beste op zee geplaatst kunnen worden waar het hard waait. Wat naar onze mening in Meierijstad wel heel goed mogelijk is, zijn zonnepanelen op daken. We hebben veel bedrijfspanden die zich hier bij uitstek voor lenen. Kortom, deze vier windturbines passen niet hier in onze gemeente thuis.