top of page

Woningbouw in Meierijstad

Het thema woningbouw leeft onder de inwoners van Meierijstad, maar ook zeker in de gemeenteraad. Het College heeft in 2018 besloten dat bij elk woningbouwproject van 4 woningen of meer er minimaal 25% sociale woningbouw moet bestaan. Er werd door het College een voorstel gedaan om een compensatieregeling en een vereveningsreserve in te stellen. Door een amendement dat is aangenomen gaan deze compensatieregeling en vereveningsreserve er niet komen.

In de woonvisie is ogenomen dat 25% van de nieuwbouwwoningen sociale huurwoningen moeten zijn. Als uitvoering van een motie van Hart, D66, PvdA en de SP en ondersteund door Lijst Blanco en het CDA heeft het College besloten dat woningbouwinitiatief van meer dan 3 woningen uit 25% sociale woningbouw moet bestaan. Lijst Blanco wil graag dat we de 25% sociale huurwoningen in zijn totaliteit halen, want de wachtlijsten zijn lang. Echter hoeft dat wat Lijst Blanco betreft niet bij elk woningbouwproject gerealiseerd te worden. Deze harde eis vormt namelijk een extra belemmering en kan woningbouwinitiatieven in onze gemeente afremmen. Zeker als deze harde eis niet in andere gemeenten geldt. Behalve sociale woningbouw zijn er nog veel meer woonwensen en wat Lijst Blanco betreft nemen we de behoefte van de woningzoekenden als uitgangspunt. Kleine woningbouwinitiatieven kunnen door deze harde eis van 25% sociale woningbouw moeilijker van de grond komen en dat is wat wij willen voorkomen. Lijst Blanco diende daarom samen met Lokaal Meierijstad, de VVD en Gemeentebelangen een motie in om het 25% criterium te schrappen. Deze haalde het helaas niet. Lijst Blanco wil dat we het situationeel grondbeleid actiever gebruiken om echt de regie te voeren wat betreft woningbouw. Lijst Blanco zal daarom tijdens de algemene beschouwing van 2 juli een motie mee indienen hierover samen met Lokaal Meierijstad en D66.

Het College gaf in haar voorstel aan dat het in de praktijk niet haalbaar en/of wenselijk/noodzakelijk is om op een locatie 25% sociale huurwoningen te realiseren. De gemeente kan nu in principe aan plannen waar deze 25% niet wordt gerealiseerd geen medewerking verlenen. Om meer maatwerk te kunnen verlenen wilde het College een compensatieregeling van 11.600 EUR per sociale woning die minder gerealiseerd wordt dan de 25% norm invoeren. Dit geld komt dan in een vereveningsreserve waar een grondeigenaar met een bouwplan met meer dan 25% sociale huurwoningen voor in aanmerking komt. Raadslid Luc van den Tillaart gaf aan dat deze regeling contraproductief kan werken, want initiatiefnemers die meer dan 25% sociale woningen willen realiseren gaan mogelijk wachten totdat de pot met geld gevuld is. Verder zijn er ook initiatiefnemers die geen onbeperkte mankracht hebben kiezen om ergens anders te bouwen waar deze compensatieregeling niet geldt. Deze regeling werkt daarom niet stimulerend, maar bestraffend. Daarom diende Lijst Blanco een amendement in samen met Lokaal Meierijstad, de VVD en Gemeentebelangen om de compensatieregeling en vereveningsreserve uit het voorstel te halen. Deze haalde met steun van het CDA een meerderheid, waardoor deze compensatieregeling niet zal worden ingevoerd. De PvdA, D66 en Hart diende juist een amendement in om het bedrag van de compensatieregeling op te hogen. Deze kreeg alleen steun van de SP. Lijst Blanco denkt dat dit eerder contraproductief kan werken en dat is wat we niet willen. Uiteindelijk is er wel 300.000 EUR beschikbaar gesteld voor extra personeel en inhuur om zoveel mogelijk bouwprojecten te kunnen realiseren op de korte termijn.

bottom of page